კონფიდენციალურობა

რეგულაციები პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ (პერსონალური მონაცემების პოლიტიკა)

1. ზოგადი დებულებები

1.1 შპს “მედი”, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “ოპერატორი”, მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არის შემდეგი საიტის(ების) ადმინისტრატორი ინტერნეტ სატელეკომუნიკაციო ქსელში:

www.medi.ge (შემდგომში “საიტი”, “საიტები”)

ზემოაღნიშნული საიტის თითოეული ვიზიტორისგან (მომხმარებლისაგან) მიღებული პერსონალური მონაცემების არასანქცირებული გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით, ეს დებულება განსაზღვრავს საიტის მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურას.

1.2. ეს დებულება შემუშავებულია საიტის მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების გასამარტივებლად და მიზნად ისახავს მომხმარებლების კანონიერ უფლებებთან და ინტერესებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მათ შორის უფლებების დაცვას. კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური საიდუმლოების შესახებ ინფორმაციის მიღების, შეგროვების, სისტემატიზაციის, ანალიზის, შენახვისა და საჭიროების შემთხვევაში გადაცემის (წვდომის უზრუნველყოფის) საჭიროებასთან დაკავშირებით ამ დებულებით განსაზღვრულ ფარგლებში, ინფორმაციის, რომელიც წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად. საიტები.

1.3. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება კონკრეტულ მომხმარებელს (პერსონალური მონაცემების საგანს), რომელიც მოწოდებულია მის მიერ ნებაყოფლობით და აუცილებელია საიტებისთვის მათი საქმიანობის მიზნებთან დაკავშირებით, მათ შორის:

• გვარი, მომხმარებლის სახელი;

• მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

• მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი;

• მომხმარებლის მიერ მოწოდებული სხვა მსგავსი ინფორმაცია თავის შესახებ, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია პერსონალური მონაცემების სუბიექტის იდენტიფიცირება.

1.4. ინფორმაცია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შესახებ კონფიდენციალურად ითვლება (საიტების იურიდიულად დაცულ საიდუმლოს წარმოადგენს). პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით კონფიდენციალურობის რეჟიმი უქმდება კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

1.5. ოპერატორს უფლება აქვს მომხმარებელთა მიღებულ პერსონალურ მონაცემებთან ერთად განახორციელოს ყველა კანონიერად აუცილებელი მოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ იმ მიზნის მიღწევასთან, რისთვისაც შეიქმნა და გამოიყენეს საიტები.

2. ძირითადი ცნებები.

პერსონალური მონაცემები – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება კონკრეტულ ან იდენტიფიცირებად პირს (პერსონალური მონაცემების საგანს).

მომხმარებელი არის ადამიანი, რომელიც წვდება საიტების შინაარსსა და სერვისებს სატელეკომუნიკაციო არხების გამოყენებით.

ოპერატორი არის პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად ორგანიზებას უწევს და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, დასამუშავებელ პერსონალურ მონაცემებს და ქმედებებს (ოპერაციებს). ) შესრულებულია პერსონალური მონაცემებით.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება – ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ნაკრები, რომელიც შესრულებულია ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან პერსონალური მონაცემებით ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა). პერსონალური მონაცემების მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება.

პერსონალური მონაცემების გავრცელება – ქმედებები, რომლებიც მიმართულია პერსონალური მონაცემების განუსაზღვრელი რაოდენობის პირებისთვის გამჟღავნებისკენ.

პერსონალური მონაცემების მიწოდება – ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პირისთვის ან პირთა გარკვეული წრისადმი.

პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა – პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური მონაცემების გასარკვევად);

პერსონალური მონაცემების განადგურება – ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების შინაარსის აღდგენა პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში და (ან) რის შედეგადაც ნადგურდება პერსონალური მონაცემების მასალა;

ინფორმაცია – ინფორმაცია (შეტყობინებები, მონაცემები) მიუხედავად მათი წარმოდგენის ფორმისა.

დოკუმენტირებული ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც ჩაწერილია მატერიალურ საშუალებებზე დეტალების დოკუმენტირებით, რაც შესაძლებელს ხდის ამ ინფორმაციის ან მისი მატერიალური საშუალების იდენტიფიცირებას.

3. პერსონალური მონაცემების დამუშავება

3.1. მომხმარებლის ყველა პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის წყარო არის უშუალოდ ოპერატორის რომელიმე საიტის მომხმარებელი. ოპერატორი არ იღებს და არ ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს სხვა წყაროებიდან. ოპერატორის ნებისმიერ ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებით, ან გამოხმაურების ფორმის შევსებით, მომხმარებელი ამით თანხმდება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საინფორმაციო სერვისების მიწოდების მიზნით. მომხმარებელი ადასტურებს უფლებებს შექმნილ მონაცემებთან დაკავშირებით.

გამოიწერე სიახლეები
ფასდაკლებები და აქციები

    სოციალური ქსელის პროფილები